Taryfy wodno-ściekowe

Taryfy wodno-ściekowe

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zadaniem każdej gminy jest prowadzenie działalności w zakresie dostarczania wody, jak i odprowadzania ścieków. Natomiast zadaniem organu regulacyjnego jest ustalanie i zatwierdzanie taryf wodno-ściekowych, które przygotowywane są na podstawie wytycznych zawartych Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z przepisami, w taryfie należy policzyć koszty działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz podsumować dokonywaną sprzedaż, nie podnosząc cen w nieuzasadniony sposób

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO SPORZĄDZENIA TARYF:

a) Informacje dot. amortyzacji sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej z oczyszczalnią (z ostatnich lat),
b) Informacje dot. ilości poboru wody ze studni i zdrojów publicznych, fontann, na cele pożarowe, do zraszania ulic oraz terenów zielonych (wraz z liczbą odbiorców w poszczególnych kategoriach),
c) Informacje na temat planowanych kosztów w poprzednich latach,
d) Dane dot. ilości osób, które zostały podłączone do urządzeń kanalizacyjnych,
e) Dane dot. ilości osób, które nie posiadają wodomierzy/przepływomierzy oraz sposobu w jaki zostają rozliczani oraz informacje dot. opłat abonamentowych,
f) Informacje dot. odprowadzania opłat za usługi wodne,
g) Dane dot. historycznych kosztów