WODA I ŚCIEKI

WODA I ŚCIEKI

PROGRAM AQUARIUS

W związku z nowelizacją Prawa wodnego oraz zwiększeniem obowiązków w gminach, Program Aquarius znacząco wspomaga oraz ułatwia pracę urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem gospodarki ściekami dowożonymi oraz wspomóc we właściwym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. Program pozwala uniknąć otrzymania kar finansowych dla gmin, nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli. System jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania stawiane przed JST w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi pochodzącymi ze zbiorników bezodpływowych oraz Indywidualnych Systemów Oczyszczania Ścieków. To idealne rozwiązanie dla gmin, które w pierwszej kolejności dbają o zdrowie mieszkańców oraz czyste środowisko. 

ANALIZY RYZYKA UJĘĆ WODY
STREFY OCHRONNE

Ustawa Prawo Wodne, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. unormowała obowiązek w drodze art. 120 – 132 ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ujęć wody. Art. 133 ust. 3 tejże ustawy, nakłada na właściciela ujęcia wody obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną. Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie.

PLANY BEZPIECZEŃSTWA WODY

Plan Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Plan skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia: ujęcia, urządzenia służące do poboru, magazynowania, uzdatniania oraz ochrony ujęć; działania systemu zaopatrzenia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta. Dobrze wykonany PBW powinien zawierać cząstkowe opracowania dla każdego z ujęć oraz każdej stacji uzdatniania, wchodzących w skład systemu zaopatrzenia w wodę.

PRZEGLĄD AGLOMERACJI, WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE 91/271/EWG

Przegląd granic i obszarów aglomeracji to opracowanie kontrolne dla władz Gminy (oraz na potrzeby kontroli RZGW, NIK i WIOŚ) wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności zmian w aglomeracji. Granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zasięg systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Są jednak wyjątki, do których należy podejść indywidualnie. Aglomeracja może obejmować obszar położony na terenie kilku gmin, jak również w granicach tylko jednej gminy (bądź jej części). Aglomeracją mogą być związane ze sobą wioski bądź miasteczka (położone na terenie jednej lub kilku gmin), które są traktowane jako jeden obszar dla celów zbierania i oczyszczania ścieków.

WYZNACZANIE, UZGADNIANIE I ZAOPINIOWANIE AGLOMERACJI Z RZGW ORAZ RDOŚ

W celu właściwego wyznaczenia aglomeracji należy spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Aglomeracja powinna obejmować cały obszar, na którym skupienie ludności jest odpowiednie do jej wyznaczenia. Aglomeracja może obejmować obszar położony na terenie kilku gmin, może być również położona w granicach tylko jednej gminy bądź jej części. Opiniowanie i uzgodnienie projektu uchwały z PGW Wody Polskie oraz w określonych przypadkach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – prace realizowane w imieniu Gminy przez AWOŚ, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

TARYFY WODNO-ŚCIEKOWE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zadaniem każdej gminy jest prowadzenie działalności w zakresie dostarczania wody, jak i odprowadzania ścieków. Natomiast zadaniem organu regulacyjnego jest ustalanie i zatwierdzanie taryf wodno-ściekowych, które przygotowywane są na podstawie wytycznych zawartych Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

OPERATY WODNOPRAWNE

Ingerencja w środowisko jaką jest pobór wód pociąga za sobą cykl obowiązków natury prawnej. Aby móc legalnie pobierać wodę należy uzyskać na to pozwolenie. Operat wodnoprawny jest dokumentem specjalistycznym, który obowiązkowo załącza się do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Każdy operat wodnoprawny składa się z części opisowej oraz graficznej. Jego zadaniem jest uzasadnienie potrzeb wodnych danego użytkownika. Przygotowanie operatu wodnoprawnego powinno być realizowane przez osoby doświadczone i kompetentne, które specjalizują się w zagadnieniach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz znają obowiązujące przepisy prawa wodnego. 

ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNIACH KOMUNALNYCH

Osady ściekowe to dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad, który należy zutylizować. Oprócz termicznego przetwarzania (spalania), istnieją innowacyjne technologie pozwalające na uzyskanie całej gamy produktów: nawozu organicznego, nawozu mineralno-organicznego, środka wspomagającego uprawę roślin, materiału glebotwórczego. Oferowana przez nas technologia opiera się na przekształceniu komunalnych osadów ściekowych w produkty nawozowe. Proces produkcji odbywa się dwustopniowo. Granulaty charakteryzują się dobrymi właściwościami nawozowymi i glebotwórczymi. Wysoka zawartość materii organicznej, wpływa pozytywnie na procesy powstawania próchnicy w glebie.

KONCEPCJE ZAKŁADU ODZYSKIWANIA WODY

Plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody stanowi podstawę zezwalania na otrzymywanie i dostarczanie na pola odzyskanej wody. Rozwiązanie polega na tym, aby ścieki oczyszczone w oczyszczalniach komunalnych były kierowane na dodatkowy układ kondycjonowania. Jego zadaniem byłoby doprowadzenie do dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych, w zależności od tego, na jakie uprawy woda oczyszczona byłaby kierowana. Rozporządzenie dzieli wodę odzyskana na klasy w zależności od jej wykorzystania i określa dopuszczalne parametry mikrobiologiczne.