Oferta

POLECAMY

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (8)
Program AQUARIUS

Program AQUARIUS umożliwia nadzorowanie obszaru gospodarki wodno-ściekowej poprzez pełną ewidencję mieszkańców gminy. Wdrożenie programu pozwala uniknąć kar finansowych sięgających nawet 50 tys. zł – nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (14)
Przegląd i wyznaczenie obszarów
oraz granic aglomeracji

Art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) nakłada na Gminy posiadające aglomeracje (w ramach KPOŚK) obowiązek przeprowadzenia przeglądu obszarów i granic  aglomeracji. Przegląd jest obowiązkowy, powinien być wykonywany co 2 lata. W konsekwencji może wskazać konieczność wykonania wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, proces ten wymaga uzgodnienia przez organy opiniujące takie jak PGW WP oraz RDOŚ.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (10)
Analizy ryzyka ujęć wody

Ustawa Prawo Wodne, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. unormowała obowiązek w drodze art. 120 – 132 ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ujęć wody. Art. 133 ust. 3 tejże ustawy, nakłada na właściciela ujęcia wody obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną. Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (9)
Plany bezpieczeństwa wody

Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Plan skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (4)
ATANOX

ATANOX – System filtracji antysmogowej przeznaczony do oczyszczania powietrza atmosferycznego poprzez filtracje lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, wyposażony w strukturę włókninową zawierającą nanowłókna. Urządzenie oczyszcza 8000 m3/h, a skuteczność filtracji sięga 90% przy mocy do 5 000 000 m3 miesięcznie.