AQUARIUS

Czy wiesz, że co roku w niekontrolowany sposób do środowiska trafia 283 mln m3 ścieków?

Taka ilość ścieków produkowana jest rocznie przez właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze sprawozdań jakie składają gminy wynika, że tylko 6,5% ścieków tego pochodzenia jest ewidencjonowane. Niestety, nad pozostałą ilością ścieków nie ma żadnej kontroli. Trafiają one w niekontrolowany sposób do naszego środowiska. Pełną skalę problemu obrazuje „Raport dotyczący stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce a koniec 2020 roku” opublikowany przez AWOŚ w 2021 roku.

Na tak niską ewidencję ścieków składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych problemów, które obserwujemy należy zaliczyć zbyt duże nagromadzenie obowiązków nakładanych na osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska. To powoduje, że nie są one wstanie prowadzić w sposób rzetelny i prawidłowy kontroli na nieruchomościach.

Gminy nie dysponują narzędziami, które potrafiłyby wspierać ich w działaniach. Zauważając ten problem postanowiliśmy stworzyć Program Aquarius. Ma on za zadanie odciążenie urzędników i aktywne wspieranie w ich funkcjonowaniu, w celu poprawy obecnej sytuacji. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy nasze duże doświadczenia. Dodatkowo, byliśmy otwarci na sugestie gmin, które już wdrożyły Program w swojej placówce. Takie kroki pozwoliły nam na wykreowaniu narzędzia, którego zadaniem jest przejęcie większości obowiązków wynikających z ustaw i zadań, jakie ma przed sobą każda gmina w zakresie administrowania i zarządzania ściekami pochodzącymi od mieszańców obsługiwanych taborem asenizacyjnym.

 

AQUARIUS to narzędzie pracy każdej nowoczesnej gminy. Pomaga pracownikom odpowiedzialnym za nadzór nad obszarem gospodarki ściekami dowożonymi właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie narażać na kary finansowe gminy, włodarza i siebie samego nakładane przez WIOŚ i NIK za brak kontroli.

ANALIZY FINANSOWE I DOTACJE UE

7 dni wersji Demo

Zadzwoń aby uzyskać 7 dniowy darmowy dostęp do wersji demonstracyjnej

ANALIZY FINANSOWE I DOTACJE UE (2)

Wersja FREE

Bezpłatny dostęp do końca 2022 roku

ANALIZY FINANSOWE I DOTACJE UE (3)

Wersja PREMIUM

Cena od 249,00 zł/m-c

ZAWIERA:
 • Ewidencję podmiotów korzystających ze środowiska
 • Ewidencję zbiorników bezodpływowych
 • Ewidencję pojedynczych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni)
 • Ewidencję i sprawozdania podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe
 • Ewidencję działek podlegających opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wraz z automatycznym wyliczeniem wysokości opłaty
 • Bilansowanie zużycia wody – analiza danych i typowanie do kontroli
 • Zestawienie protokołów z kontroli instalacji (ZB lub PSOŚ)
Pełna ewidencja:
 • Zbiorników bezodpływowych
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Prywatnych studni
 • Działek podlegających opłacie związanej ze zmniejszeniem naturalnej retencji
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
 • Pełna ewidencja
 • Analiza danych statystycznych i bilansowanie zużycia
 • Typowanie działek do kontroli
 • Możliwość składania sprawozdań, ankiet, dowodów uiszczenia opłat i wyników badań ścieków przez internet
 • Monitorowanie i ostrzeganie przed nieprawidłowościami w zakresie usuwania nieczystości
 • Przypominanie mieszkańcom o obowiązkach związanych z wywozem nieczystości (automatyczna korespondencja)
 • Generowanie raportów
 • Tworzenie protokołów kontrolnych
 • Wyliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji
Korzyści dla gminy
 • Finansowe – wzrost dochodów z podatków od podmiotów asenizacyjnych oraz wzrost przychodów na zlewni
 • Zdrowotne – eliminacja zagrożeń z tytułu przenikania bakterii E. coli do ujęcia wód
 • Wizerunkowe – nowoczesna gmina dbająca o zdrowie mieszkańców
 • Ekologiczne – czystsze środowisko naturalne

Darmowa aplikacja dla mieszkańca i firm asenizacyjnych ułatwiająca zamówienie wywozu nieczystości. Do pobrania ze sklepu APP Store i Google Play: AQUARYNKA

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?