Przygotuj Gminę na Zielony Ład

PRZYGOTUJ GMINĘ NA ZIELONY ŁAD!

W związku z wdrażaniem w Polsce postanowień Europejskiego Zielonego Ładu, prezentujemy Państwu usługę wsparcia gminy w transformacji w myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Usługa ma na celu pomóc Państwa gminie w osiągnięciu międzynarodowego zobowiązania co do uzyskania 55% poziomu recyklingu do roku 2025 oraz składowania jedynie 10% wytwarzanych odpadów do roku 2035. Osiągnięcie celów nieemisyjnej gospodarki wymaga długofalowej i spójnej strategii transformacji. Stale rosnące koszty gospodarowania odpadami, zmieniające się przepisy, problemy z infrastrukturą, zabezpieczenia roszczeń, problem z zapewnieniem zbytu na frakcje selektywnie zgromadzone, niski stan świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz osiągany niedostateczny poziom recyklingu, powodują znaczny wzrost kosztów obsługi systemu selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami. Nie skończyliśmy jeszcze w pełni wdrażać jednolitego systemu segregacji, a na horyzoncie mamy już system kaucyjny, obowiązek segregacji odpadów budowlanych, pod kątem których należy przygotować zarówno infrastrukturę, jak i dokumentację.

A CO DALEJ? WYBIERZ W CZYM BĘDZIEMY CI POMOCNI!
KONTROLE
PROCESY I INNOWACJE
NADZÓR
DOKUMENTACJA GMINNA
REPREZENTACJA
DORADZTWO I SZKOLENIA
ROZWÓJ
 • Podstawa, zakres i regulacje prawne
 • Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz pozostałe zbiórki odpadów
 • Dane dotyczące właścicieli nieruchomości:
  – liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach,
  – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  – liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
  – analiza możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

  – potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 • Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy:
  – informacja o masie odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy,

  – ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  – masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

 • Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
 • Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Przedstawienie wniosków i propozycji rozwiązań w celu poprawy systemu gospodarki odpadami w gminie
 • analizę stanu faktycznego, infrastruktura do zbierania odpadów, operatorzy, składowisko, RIPOK, PSZOK,
 • analizę ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów w gminie,
 • sprawdzenie zagospodarowania frakcji selektywnie gromadzonych tj. plastik, makulatura, szkło, bio,
 • sprawdzenie i oszacowanie zapotrzebowania na infrastrukturę do zarządzania odpadami, tj. pojemniki, dostosowanie floty śmieciarek, sposób naliczania opłat
 • analiza aktów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami w gminie,
 • opracowanie raportu definiującego bariery w transformacji na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz obliczenie zapotrzebowania na infrastrukturę do wprowadzenia pełnego Jednolitego Systemu Segregacji,
 • przedstawienie wniosków z audytu Radzie Gminy w formie pisemnej, online lub bezpośredniej.