Program budowy gminnego rynku BIOgazu “Nasz BIOgaz”

Zagospodarowanie i przetworzenie odpadów organicznych oraz osadów ściekowych w gminach

Zarówno mieszkańcy, przedsiębiorstwa, rolnicy, ale również Gminy odczuwają boleśnie wzrost cen odbioru odpadów. Nowe przepisy dotyczące segregacji, problemy ze składowaniem i utylizacją. Te czynniki wpływają bezpośrednio na stale rosnące koszty stawek odbioru śmieci.
Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów dotykających mieszkańców i samorządy jest segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w pełnowartościowy nawóz. Wykorzystanie odpadów jako lokalny substrat energetyczny ze względu na potencjał energetyczny jest dualnym rozwiązaniem, które wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Biogazownia może przyjmować i przetwarzać wszelkie, posegregowane odpady organiczne, począwszy od odpadów z produkcji rolnej, hodowlanej, przetwórczej a skończywszy na posegregowanych odpadach żywnościowych od każdego gospodarstwa domowego oraz osadach ściekowych z gminnej oczyszczalni.

harmonogram działań
 1. Seminarium przygotowawcze. Podpisanie umowy. Rozpoczęcie prac nad możliwością realizacji Gminnej Instalacja Produkcji Biogazu (GIPB). W ramach etapu spotkanie z władzami gminy i przedstawienie wstępnej koncepcji i kierunków rozwoju, oszacowanie potencjału instalacji.
 2. Przygotowanie założeń do projektu. Wybór lokalizacji, wybór i oszacowanie ilości dostępnego substratu, warunki przyłączeniowe do sieci. Propozycja zagospodarowania energii cieplnej w ramach projektu. Na tym etapie prac spotkanie z mieszkańcami/interesariuszami jako potencjalnymi dostawcami substratu – doszacowanie ilości substratu, prezentacja założeń na komisji/sesji Rady Gminy.
 3. Przygotowanie dokumentacji i PFU. Opracowanie studium wykonalności projektu. Przedstawienie kalkulacji finansowych: przychody, koszty, przepływy finansowe. Przygotowanie rozwiązań dotyczących pozyskania dofinansowania z dotacji unijnych.
 4. Prezentacja wyników przeprowadzonych analiz oraz wskazanie najlepszych dostępnych rozwiązań i potencjalnych zysków dla Gminy i mieszkańców.
 5. Opracowanie procedur przetargowych oraz SIWZ.
 6. Wsparcie eksperckie przy wyborze oferenta. Pełnienie roli biura projektu – udzielanie informacji oferentom. Przedstawiciel Agencji jako sekretarz komisji bez prawa głosu.
 7. Realizacja Instalacji. Agencja może występować jako pełnomocnik Gminy wykonujący funkcje kontrolne.
Korzyści dla Gminy
 • możliwość zmniejszenia wolumenu odpadów, za które się płaci (szacuje się, że odpady organiczne stanowią 30% odpadów z każdego gospodarstwa domowego),

 • wytwarzanie energii elektrycznej, która po sprzedaży do sieci, będzie stanowiła znaczący przychód do budżetu gminnego,

 • możliwość zagospodarowania wytworzonego w biogazowni ciepła i zagospodarowania w sieci ciepłowniczej na terenie gminy, co obniży koszt ogrzewania i ciepłej wody,

 • przekazanie rolnikom z terenu gminy wysokowartościowego nawozu.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)