Planowanie lokalne

Okres programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to nowa perspektywa finansowania działalności pro-rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego zasadniczo różniąca się od poprzednich z uwagi na dwa główne wyzwania o charakterze fundamentalnym dla przyszłości Europy, Polski, a przede wszystkim poszczególnych gmin. Po pierwsze panująca pandemia COVID-19 wprowadziła zupełnie nowy jakościowo i ilościowo czynnik ryzyka oraz po drugie uruchomienie nowych instrumentów finansowych związanych z tzw. zieloną i niebieską infrastrukturą. Zwłaszcza ten drugi obszar związany z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych jest szczególnie ważny z perspektywy JST. Nowa Perspektywa to czas zasadniczych zmian w zakresie finansowania dzielności pro-rozwojowej rozumianej, jako wspieranie wyłącznie tych inwestycji, które spełniają kryteria zerowej emisji oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Plan jest dokumentem o charakterze kompleksowym i strategicznym, całościowym, długoterminowym ‐projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Posiadanie planu pozwala na kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy

Plan adaptacji do zmian klimatu

Plan adaptacji do zmian klimatu to nowy watek w polityce rozwojowej gmin. Wprowadzenie dokumentu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i zwiększenie ochrony przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

Program opieki nad zabytkami

Celem programu jest stworzenie wieloletniej strategii opieki nad zabytkami na terenie gminy oraz określenie kierunków działań władz gminy, związanych z występowaniem na terenie gminy dziedzictwa kulturowego. Szczególnym zadaniem niniejszego dokumentu jest dążenie do realizacji działań poprawiających stan techniczny zabytków nieruchomych oraz utrzymanie ładu przestrzennego.

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym dokumentem strategicznym prowadzenia polityki ochrony środowiska. Celem sporządzenia i uchwalenia programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej  to dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.

Gminny Program Integracji i Partycypacji Społecznej

Gminny Program Integracji i Partycypacji Społecznej to program składający się z mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru gminy, procedury dialogu i konsultacji społecznych oraz wdrożenie ich do systemów zarządzania jednostki samorządu terytorialnego. W programie gminnym zostanie wykorzystany system analiz samorządowych- to narzędzie do gromadzenia danych społeczno- gospodarczych.

Strategia Marki, Promocji i Produktu Turystycznego

Strategia rozwoju produktów turystycznych to dokument przedstawiający długookresową koncepcję celów i zadań. Dotyczą one zarówno wykreowania zintegrowanego produktu turystycznego (tj. pomysłu postrzeganego jako kanwa produktu), jego rozwoju, zarządzania nim, a także ideologii i planów działań komunikacyjnych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na poziomie zarządzania lokalnego (gminnego) stanowi, podstawowy akt rozwiązywania problemów społecznych. Strategia pozwala na racjonalizacje lokalnej polityki społecznej. Określa misje oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki.,

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

    Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)