Zbieranie informacji w łatwiejszy sposób – wsparcie dla samorządów

Elektroniczna ankieta w darmowej wersji programu Aquarius FREE

Wsparcie dla samorządów w zbieraniu informacji

Oddajemy do Państwa rąk nowoczesne narzędzie dotyczące prowadzenie badań wśród mieszkańców. Ankieta internetowa jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych, dzięki któremu gminy mogą prowadzić konsultacje społeczne. Wykorzystanie narzędzi on-line pozwoli Państwu dotrzeć szybciej, łatwiej i taniej do mieszkańców, niż w przypadku tradycyjnego badania bezpośredniego. Dzięki uaktualnieniu posiadanych przez Państwa bazy danych, możecie być pewni, że wasze informacje są zawsze aktualne i macie pełen obraz odzwierciedlający rzeczywistość. Pozwoli to Państwu łatwiej planować działania i wdrażać nowe rozwiązania w przyszłości.

Skuteczne zarządzanie informacjami o mieszkańcach oraz o gminie

Elektroniczna ankieta umożliwi Państwu zdobyć i gromadzić wiedzę oraz informację na temat sytuacji w gminie. Pozwoli na planowanie działań w oparciu o realne problemy jakie mają mieszkańcy. Wszystkie zdobyte informacje przechowywane są w jednym bezpiecznym miejscu, jakim jest program Aquarius, co ułatwia ich śledzenie oraz daje możliwość w każdej dowolnej chwili na uzyskanie wyników prowadzonych badań.

Twórz spersonalizowane pytania

Już teraz gminy mogą stworzyć własną ankietę, która pozwoli na określenie racjonalności każdego projektu, określenia priorytetów oraz zebrania wymaganych wszystkich informacji w krótkim czasie. Bardzo szybko można zapytać określoną grupę ludzi o opinie, zdanie lub odczucie, dzięki temu można uzyskać pełną bazę informacji, którą bardzo ciężko (czasem wręcz niemożliwe) jest do uzyskania w sposób tradycyjny od mieszkańców.

Zbieraj informacje, których obowiązek posiadania narzuca ustawodawca

Nasze wieloletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z gminami w sektorze gospodarki wodno-ściekowej uwidoczniły jak wielkim może być problemem zebranie informacji, których obowiązek posiadania narzuca na gminy ustawodawca. Dzięki elektronicznym ankietom możecie Państwo szybko i rzetelnie zebrać wszystkie wymagane dane oraz uzupełniać posiadane ewidencje, które wynikają z różnego rodzaju obowiązków ustawowych.

Funkcja „Ankieter”

Program Aquarius daje możliwość typowania przez gminy dowolnej ilości ankieterów, którzy dzięki urządzeniom mobilnym z dostępem do internetu (np. telefon, laptop lub tablet) mogą prowadzić ankietę „door to door” w formie elektronicznej. Wszystkie zebrane informacje trafią bezpośrednio do programu.

FAQ

Dzięki przeprowadzeniu ankiet gmina otrzymuje możliwość zaktualizowania posiadanych danych oraz uzyskania pełnej informacji dotyczących potrzeb i kierunków rozwoju. Dzięki temu może spełnić zarówno potrzeby mieszkańców jak i obowiązki narzucane przez ustawodawcę.

Elektroniczna ankieta będzie udostępniona na stronie internetowej gminy, wszystkie zebrane informację będą dostępne w bezpłatnej wersji programu Aquarius. Istnieje również możliwość wytypowania dowolną liczbę ankieterów, którzy korzystając z urządzeń z dostępem do Internetu (np. telefon, tablet, laptop) będą mieli możliwość prowadzenia ankiet bezpośredni u mieszkańców w systemie „door to door”.

Tak, jest możliwość wydrukowania wybranych panelów ankiety, jednakże w takim przypadku koniczne będzie wprowadzenie przez Urzędnika zebranych informacji do systemu

Ankieta elektroniczna posiada dedykowane panele pytań, które użytkownik wybiera w zależności od potrzeb jakie informacje chce uzyskać. Jeżeli gotowe zestawy nie spełniają potrzeb użytkownika, jest możliwość dostosowania indywidualnego zestawu pytań dla każdej ankiety.

Tak, podczas przeprowadzanych kontroli na działce urzędnik może wykorzystując urządzenie mobilne z Internetem przeprowadzić weryfikację ankiety w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Każdy mieszkaniec gminy może wypełnić ankietę, zanim trafi ona do sytemu Aquarius podlega weryfikacji przez dedykowanego pracownika gminy.
Gmina może wyznaczyć ankietera, który przeprowadza ankietę bezpośrednio w systemie podczas wizytacji na danej nieruchomości.

Kto i kiedy będzie sprawdzał zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych danych?

Zgodnie z Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana do prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Prowadzenie ewidencji związanej ze zmniejszeniem naturalnej retencji na tą chwilę zobowiązuje gminy do posiadania wiedzy na temat działek o powierzchni powyżej 3500 m², jednakże wraz z wprowadzaniem w niedalekiej przyszłości podatku od tzw. „deszczówki” rygor zostanie zaostrzony. Warto już teraz przygotować się do zbierania informacji, które w przyszłości będą wymagane przez ustawodawcę.

W przypadku wykryciu nieprawidłowości podczas przeprowadzanych kontroli (NIK, WIOŚ) mogą zostać nałożone kary na gminy oraz mandaty dla Wójta/Burmistrza

Dostęp do panelu ewidencji oraz ankiet w systemie Aquarius jest bezpłatny przez cały okres obowiązywania umowy.

Nie, ankiety można łączyć. Wystarczy wybrać wszystkie panele jakie nas interesują i program automatycznie przygotuje dedykowany zestaw pytań. Warto zastanowić się, czy w podczas przeprowadzania ankiety na jeden temat, jednocześnie nie prowadzić sondażu na inne tematy. Np. podczas zbierania informacji związanej z naturalną retencją można uaktualnić ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Działania informacyjne o prowadzonych ankietach spoczywa po stronie gminy. AWOŚ przygotowuje na zlecenie gminy nieodpłatnie narzędzia informatyczne (baner na stronie gminy) oraz przekaże w formie elektronicznej materiały (plakaty/ulotki) informujące o prowadzonych ankietach.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku.