Wykładowcy: Akademia Edukacji Środowiskowej

WYKŁADOWCY
AKADEMII EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

Paweł Koprowski

Dyrektor Akademii, Ekspert w obszarze nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami

Nauczyciel w latach 1994-2007, od 2014 do 2018 pełnił rolę Wójta gminy Kraszewice. Pracował również w sprzedaży (branża edukacyjna) od 2007 do 2014 r. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz analizuje przepisy oraz rynek w obszarze gospodarki nieczystościami ciekłymi. Tworzy opracowania dotyczące optymalizacji zarządzania gospodarką nieczystościami ciekłymi. Promuje rozwiązania dedykowane monitorowaniu obiegu nieczystości ciekłych. Współpracuje z PHU IMPEX jako Doradca ds. Relacji z Samorządami/Manager Sprzedaży.

dr Maciej Dudziak

Ekspert ds. funduszy unijnych

Maciej związany jest z obszarem dotacji unijnych od 2001 roku wdrażając fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor, koordynator i inżynier kontraktu w ponad 500 projektach współfinansowanych ze środków UE. Członek komitetów monitorujących i sterujących w regionalnych programach operacyjnych. Propagator obszarów funkcjonalnych, projektów transgranicznych. W obecnej perspektywie finansowej UE zajmuje się przede wszystkim implementacją zielonych i niebieskich technologii oraz szeroko rozumianych projektów interwencyjnych i profilaktycznych związanych z ochroną klimatu na poziomie lokalnym.

dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Ekspert w obszarze gospodarki wodnej i nowych technologii

W 2002 r. ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Od 2009 roku w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki prowadzi badania związane z biodegradacją zanieczyszczeń (związki powierzchniowo czynne, farmaceutyki), które przyczyniają się do opracowywania nowych technologii uzdatniania wód i oczyszczania ścieków. Zajmuje się także badaniami jakości wody w unitach, w gabinetach stomatologicznych. Jest współautorką kilkunastu publikacji dotyczących procesów uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przeznaczonej do celów medycznych (stomatologicznych) oraz procesów dotyczących nowatorskich technologii oczyszczania ścieków. Analizuje zagadnienia związane z obecnością pierwiastków promieniotwórczych w wodzie i ściekach oraz aspekty związane z zastosowaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2022 roku. Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, radiologii szczękowo twarzowej oraz kursy na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S i R zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

dr Marcin Głodniok

Ekspert ds. technologii dla środowiska

Technolog Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Zakładzie Ochrony Wód. Związany z: technologią wytwarzania granulowanych produktów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych, BioCargo - przenośnym systemem do analizy i transportu próbek biologicznych, który umożliwia ono wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego oraz dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej.

Helena Goderska

Dyrektor Biura Realizacji Projektów

Helena kieruje zespołem realizacji projektów. Jej specjalizacją jest gospodarka wodno-ściekowa. Tworzyła koncepcje rozwoju sieci kanalizacyjnych, PFU dla sieci oraz oczyszczalni ścieków, wykonywała przeglądy aglomeracji, a także wyznaczała nowe aglomeracje. Często pełniła rolę pełnomocnika gmin w procesie uzgadniania aglomeracji z PGW Wody Polskie i RDOŚ. W dotychczasowej pracy wykonywała także dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego, takie jak strategie rozwoju gmin oraz programy rewitalizacji. Autorka artykułów branżowych do miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej.

Krzysztof Juściński

Specjalista ds. prawa zamówień publicznych

Biegły sądowy, doradca oraz wykładowca i promotor w dziedzinie zamówień publicznych. Od 2004 roku zajmuje się tematyką zamówień publicznych, realizując zagadnienie w uczelniach wyższych, szpitalach, administracji publicznej, podmiotach ekonomii społecznej oraz podmiotach sektorowych. Od 2007 roku pełni funkcję biegłego sądowego, ustanowioną przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny Prawa zamówień publicznych, zaś od 2008 roku również w dziedzinie kontroli funduszy strukturalnych i kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych. Wydaje opinie na temat zamówień publicznych na zlecenie sądów, żandarmerii wojskowej i jednostek samorządu terytorialnego na terenie Polski. Pełni również funkcję Pełnomocnika przed Krajową Izbą Odwoławczą i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka

Ekspert w obszarze technologii oczyszczania wody i ścieków

Profesor Politechniki Poznańskiej, Prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska, w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki, gdzie prowadzi badania nad nowoczesnymi technologiami oczyszczania wody, jak i ścieków. Od 2023 roku, współwłaścicielka Wydawnictwa 2K TECHNOLOGIE, odpowiedzialna za czasopismo “Technologia Wody”. Magazyn poświęcony jest tematyce naukowo-technicznej z dziedziny inżynierii środowiska, tj. systemom zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarce wodnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu wody.

Iwona dorota kudaj

Specjalista w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Główny specjalista w Urzędzie Miasta Łodzi. Wieloletni praktyk w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Gospodarką Odpadami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie w trakcie programu MBA in Community Management Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

Ekspert ds. ochrony powietrza

Profesor akademicki, naukowiec i wykładowca Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Pełni nadzór naukowy oraz współpracuje w kontekście badawczo-rozwojowym w zakresie procesów naukowych, implementowanych w technologii systemów antysmogowych ATANOX.

dr Klara Ramm

Ekspert ds. bezpieczeństwa wodnego

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Związana z branżą ochrony i inżynierii środowiska, w szczególności z gospodarką wodno-ściekową. Od 2006 roku pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Przedstawicielka Polski w federacji EurEau, uczestniczy także w przedsięwzięciach międzynarodowych. Bierze udział w konsultacjach i analizach regulacji UE, które mają wpływ na sektor wod-kan. Tworzy opracowania takie jak Plany Bezpieczeństwa Wody.

dr Jacek Szczot

Specjalista ds. prawa pracy i prawa urzędniczego

Doktor nauk prawnych, polityk, samorządowiec oraz adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Były dyrektor Instytutu Elektrotechniki, poseł na Sejm III kadencji. Pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2000 r. –2001 r.), natomiast w 2007 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Radny Rady Miasta w Lublinie w latach 1994-1998, w latach 1997-2001 poseł na Sejm RP z województwa lubelskiego (członek Komisji: Polityki Społecznej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w Kodyfikacjach). Autor projektów zmian w przepisach prawa, szczególnie w Kodeksie pracy.

Zenon Świgoń

Ekspert ds. gospodarki wodno-ściekowej

Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od 2001 do 2015 roku. Projektant 7 oczyszczalni ścieków do 1000 m3/d, kilkunastu projektów kanalizacji, kilkudziesięciu koncepcji sieci kanalizacyjnych, przeglądów i wyznaczania aglomeracji. Współautor I programu KPOŚK i poprawek w kolejnych aktualizacjach i rozporządzeniach. W kilkudziesięciu przypadkach biegły zewnętrzny i sądowym w sprawach przetargów publicznych. Aktualnie Ekspert Regionalnych Programów Operacyjnych oraz rzeczoznawca PZITS nr 2032/2006 z dziedziny ochrona wód i gospodarka ściekowa.

Piotr Tarnowski

Ekspert ds. biogazu

Piotr od ponad 25 lat realizuje projekty związane z fermentacją beztlenową i zagospodarowaniem biogazu. Doświadczenia zbierał przy realizacji dużych oczyszczalni ścieków, takich jak Gdańsk-Wschód, Kraków-Płaszów, Bydgoszcz-Fordon, Kraków-Kujawy, Brzeg czy Grudziądz. Posiada doświadczenie przy realizacji zarówno biogazowni związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, jak i biogazowni rolniczych, lub zrealizowanych na odpadach organicznych ( odpady kuchenne, przeterminowania żywność, odpady poubojowe, odpady z przetwórstwa warzywno-owocowego). Uczestniczył w realizacji ponad 10 biogazowni rolniczych i odpadowych. Jako były marynarz jest zafascynowany morzem i gospodarką morską. A poza tym fan sportu, zwłaszcza piłki nożnej, siatkówki i nart.

JUŻ WKRÓTCE WIĘCEJ WYKŁADOWCÓW...