Zanieczyszczający płaci?

📃 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa dwie normy postępowania związane z zasadą ”zanieczyszczający płaci”. Po pierwsze, ten kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. Po drugie, ten kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
 
💬 Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 20 maja 2021 r. (sygn. akt II W 557/20) formułuje różnicę między zaśmiecaniem a zanieczyszczaniem. „Zaśmiecanie polega na pozostawianiu w takich miejscach zniszczonych, uszkodzonych czy bezużytecznych przedmiotów, np. papieru, pudełek, butelek, puszek, niedopałków papierosów. Zanieczyszczanie jest pojęciem szerszym, obejmującym obok zaśmiecania także inne zachowania prowadzące do zabrudzenia danych miejsc, np. przez wylanie różnego rodzaju nieczystości, farby bądź pokrycie smarem, zwymiotowanie, zaspokojenie potrzeby fizjologicznej”.
 
❗️💰 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń określa, iż karze grzywny nie niższej niż 500 zł podlega ten, kto:
– na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości,
– zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec.
 
❗️💰 Również karze grzywny nie niższej niż 500 zł albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.