Dyrektor Biura Realizacji Projektów

Helena Goderska

Helena Goderska
Helena kieruje zespołem realizacji projektów. Jej specjalizacją jest gospodarka wodno-ściekowa. Tworzyła koncepcje rozwoju sieci kanalizacyjnych, PFU dla sieci oraz oczyszczalni ścieków, wykonywała przeglądy aglomeracji, a także wyznaczała nowe aglomeracje. Często pełniła rolę pełnomocnika gmin w procesie uzgadniania aglomeracji z PGW Wody Polskie i RDOŚ. W dotychczasowej pracy wykonywała także dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego, takie jak strategie rozwoju gmin oraz programy rewitalizacji. Autorka artykułów branżowych do miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej.
575 667 769