Szczelny system opłaty GOK?

ℹ Prawidłowa realizacja przez gminy powierzonego im zadania utrzymania czystości i porządku wymaga objęcia wszystkich właścicieli na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obligatoryjnego zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Fakultatywnie także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co pociąga za sobą określone koszty finansowe, jakie co do zasady winny być pokrywane ze środków pozyskiwanych tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
❇️ Jak jest w praktyce?
❇️ Jakie czynniki składają się na te trudności oraz jakimi środkami pozwalającymi im przeciwdziałać, gminy dysponują w aktualnym stanie prawnym?
 
O tym dowiecie się 13 czerwca na kolejnym webinarze odpadowym w ramach Akademii Edukacji Środowiskowej! ✅
 
Spotkanie poprowadzi oczywiście Iwona Dorota Kudaj:
Główny specjalista w Urzędzie Miasta Łodzi. Wieloletni praktyk w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Gospodarką Odpadami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od niedawna również absolwentka studiów MBA in Community Management Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.