Skąd wziął się pomysł, aby stworzyć MODUŁ ODPADY?

Skąd wziął się pomysł, aby stworzyć MODUŁ ODPADY?

📄 Art. 6 ust. 5a w związku z obowiązkami właściciela nieruchomości określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U. 2024 poz. 399)

ℹ Oprócz kontroli właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, ustawa zobowiązuje także gminy do kontroli właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Obowiązki te są identyczne jak w przypadku zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – przedsiębiorca podczas kontroli musi udokumentować fakt posiadania umowy z firmą odbierającą odpady oraz dowody uiszczenia opłat.

❗️ Pierwszy cykl kontroli wynikający z ustawy kończy się w sierpniu 2024 r.

WAŻNE: gmina nie musi skontrolować wszystkich przedsiębiorców – zobowiązana jest kontrolować tych, których ujęła w planie kontroli. Tak więc, aby gmina postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna wykonać ten obowiązek przez najbliższe 3️⃣ miesiące!