Publikacja raportu NIK pt. "Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych" - 11.05.22

📆 11 maja br., Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. “Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych”. Kontrolą objęto 44 gminy i ich zakłady wodociągowe oraz instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzór nad gospodarką wodno-ściekową w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2020.
 
‼️ NIK ocenia negatywnie działania organów administracji publicznej i jednostek przez nie nadzorowanych w zakresie zapewnienia zbierania ścieków komunalnych i ich prawidłowego oczyszczania.
 
Najważniejsze wnioski:
▶️ nieprawidłowy nadzór organów państwa nad realizacją KPOŚK,
▶️ sprawozdania KPOŚK składane przez gminy do PGW Wody Polskie zawierają nierzetelne dane,
▶️ za nieprawidłowe oczyszczanie ścieków komunalnych oraz niezgodność 84% aglomeracji z dyrektywą, grozi Polsce blisko 6 mld euro kar za okres 2016-2020,
▶️ nieprawidłowy nadzór gmin nad postępowaniem ze ściekami komunalnymi,
▶️ brak prawidłowo prowadzonych ewidencji zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków,
▶️ brak kontroli częstotliwości wywozu nieczystości,
▶️ nierzetelne dane składane do GUS (sprawozdanie SG-01) o liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków,
▶️ brak kontroli gminy posiadania przez mieszkańca umów na wywóz nieczystości.
 
W marcu 2021 roku opublikowaliśmy dokument pt. “Raport dotyczący stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.Stan na 31.12.2020”. Zawiera on praktycznie te same wnioski, natomiast udało nam się przeanalizować dane z aż 609 gmin.
 
☘️ Staramy się uczulać urzędy gmin na problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu GWŚ, z racji tego stworzyliśmy Program Aquarius, z którego korzysta już kilkadziesiąt jednostek samorządowych. Każdego dnia, kolejne urzędy deklarują chęć przystąpienia do Programu.
Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą, gdyż do końca br. Program Aquarius jest dostępny bezpłatnie ❗