Polityka prywatności

Poznań, dnia 22.07.2021 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE SYSTEMU INTERNETOWEGO AQUARIUS

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych oraz innych informacji, które nie stanowią danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem: https://ecogmina.pl, jest Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o.wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460286, NIP: 7811884924, REGON: 302419774. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

2. Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:
e-mail: biuro@e-awos.pl,
tel.: +48 575-701-105.

3. Dane osobowe i inne informacje dotyczące użytkowników serwisu, cele i podstawy przetwarzania

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika, które zostaną przez niego podane dobrowolnie.

Poza danymi osobowymi przekazanymi dobrowolnie przez użytkownika w związku z utworzeniem konta w systemie Aquarius oraz korzystaniem z tego systemu, Administrator może uzyskać również dostęp do innych informacji o użytkowniku, które zostaną pozyskane w związku ze stosowaniem przez serwis Aquarius plików cookie. Za pomocą plików cookie mogą być przetwarzane lub przechowywane informacje o użytkowniku serwisu Administratora, które w rozumieniu przepisów RODO mogą być traktowane jako dane osobowe, albowiem niekiedy pozwalają one na identyfikację użytkownika. Pliki cookie nie służą jednak Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują użytkownika (takich jak imię i nazwisko) i w wielu przypadkach uzyskane za ich pośrednictwem informacje nie będą miały charakteru danych osobowych.

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika przez serwis internetowy. Pliki te pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwisem internetowym. Ze względu na okres, przez który pliki cookie pozostają
zapisane w pamięci przeglądarki, należy wyróżnić cookie sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki) oraz cookie długoterminowe, których okres przechowywania może być dłuższy i które mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami.

Administrator używa wyłącznie niezbędnych plików cookie, które umożliwiają prawidłowe działanie niezbędnych funkcji serwisu internetowego Administratora, takich jak np. ustawienia preferencji prywatności a także służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Niezbędne pliki cookie, przetwarzane są przez Administratora bez konieczności uzyskania zgody użytkownika, w celu realizacji umowy obejmującej zapewnienie możliwości przeglądania i korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://ecogminapl, tj. na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO. Używanie niezbędnych plików cookie nie powoduje naruszenia praw i wolności użytkownika i nie wpływa na niego w istotny sposób. Administrator może również przetwarzać uzyskane za pośrednictwem plików cookie dane dotyczące użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO w tym, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to jest, w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Administrator używa następujące pliki cookie:

NazwaCelOkres funkcjonowania
PHPSESSIDLogowanieDo wylogowania

Wszystkie używane przez Administratora pliki cookie są dostarczane bezpośrednio przez serwis internetowy Administratora – są to tzw. pliki własne.

Aktualnie stosowane przez Administratora pliki cookie oraz okres ich ważności można również samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej:

Google Chrome: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Resources, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookie.

Mozilla Firefox: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Dane, a następnie rozwinąć po lewej stronie Ciasteczka.

Microsoft Edge: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Debuger, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookie.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookie zapisywały się na jego urządzeniu, może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookie na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta. Pod wskazanymi poniżej linkami znajdują się wskazówki, jak zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce i/lub jak usunąć je ze swojego komputera.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookie-website-preferences

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

W przypadku zablokowania plików cookie z poziomu przeglądarki, serwis internetowy działający pod adresem https://ecogmina.pl może nie wyświetlać się prawidłowo, a użytkownik może mieć ograniczoną możliwość korzystania z jego funkcjonalności.

4. Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich

Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Jeśli użytkownik chce uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się więcej o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, powinien skontaktować się z Administratorem.

5. Okres przetwarzania

Dane dotyczące użytkowników, w tym dane osobowe, przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej – okres funkcjonowania plików cookie, który został powyżej szczegółowo wskazany w tabeli opisującej pliki cookie stosowane przez Administratora. Okres ten można dodatkowo sprawdzić w przeglądarce. Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników może zostać przedłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

6. Profilowanie

Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może jednak stosować profilowanie do oceny niektórych czynników osobowych użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego osobistych
preferencji, zachowania, zainteresowań, cech osobowościowych, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

7. Ochrona danych i uprawnienia użytkowników

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są fizyczne, logiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. przenoszenia danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).