WODA I ŚCIEKI

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (8)
Program AQUARIUS

Program AQUARIUS umożliwia nadzorowanie obszaru gospodarki wodno-ściekowej poprzez pełną ewidencję mieszkańców gminy. Wdrożenie programu pozwala uniknąć kar finansowych sięgających nawet 50 tys. zł – nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (14)
Przegląd i wyznaczenie obszarów
oraz granic aglomeracji

Art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) nakłada na Gminy posiadające aglomeracje (w ramach KPOŚK) obowiązek przeprowadzenia przeglądu obszarów i granic  aglomeracji. Przegląd jest obowiązkowy, powinien być wykonywany co 2 lata. W konsekwencji może wskazać konieczność wykonania wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, proces ten wymaga uzgodnienia przez organy opiniujące takie jak PGW WP oraz RDOŚ.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (10)
Analizy ryzyka ujęć wody

Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie. Wykonanie analiz obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (9)
Plany bezpieczeństwa wody

Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Plan skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (27)
Cyfrowy Paszport sieci kanalizacyjnej

Cyfrowy Paszport ma na celu zebranie oraz syntezę aktualnych danych, a następnie przedstawienie ich w czytelnej wersji cyfrowej (środowisko GIS). Uporządkowanie i zebranie danych w jednym miejscu pozwoli na usprawnienie i przyśpieszenie procedur oraz wykonanie wielu dokumentów planistycznych z zakresu kanalizacji.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (28)
Taryfy wodno-ściekowe

Taryfy są przygotowywane na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedsiębiorca powinien policzyć w taryfie koszty swojej działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (13)
Operaty wodnoprawne
Dodatki do dokumentacji hydrogeologicznej

Operat wodnoprawny jest dokumentem specjalistycznym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej to dokumentacja, która spełnia szczegółowe wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dok. hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  Może być on niezbędny w przypadku składania wniosku o TOP (teren ochrony pośredniej) jako jeden z obligatoryjnych załączników.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (24)
Koncepcje
Programy funkcjonalno-użytkowe

Opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i estymowanie potencjalnych kosztów inwestycji. Bardzo często jest to załącznik do wniosków o pozyskanie środków na inwestycje opisanych w projekcie funkcjonalno-użytkowym.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (21)
Analiza Efektywności Kosztowej

Analiza dotyczy wyceny oraz przedstawienia projektu kosztów inwestycji.
Projekt realizowany jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanym w KPOŚK. Istnieje możliwość składania wniosków bez dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę – wymagany PFU.