PLANOWANIE LOKALNE

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (15)

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania, potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów oraz działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (20)

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Posiadanie planu pozwala na kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany, uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (16)

Program Ochrony Środowiska

Podstawowy dokument strategiczny prowadzenia polityki ochrony środowiska. Celem sporządzenia i uchwalenia programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (17)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej określa strategiczne i szczegółowe cele dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (18)

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej gmin. Wprowadzenie dokumentu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz zwiększenie ochrony przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (19)

Program Opieki nad Zabytkami

Celem programu jest stworzenie wieloletniej strategii opieki nad zabytkami na terenie gminy oraz określenie kierunków działań związanych z występowaniem dziedzictwa kulturowego danej gminy. Szczególnym zadaniem niniejszego dokumentu jest dążenie do realizacji działań poprawiających stan techniczny zabytków nieruchomych oraz utrzymanie ładu przestrzennego.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (23)

Gminny Program Integracji i Partycypacji Społecznej

Program składa się z mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru gminy, procedury dialogu i konsultacji społecznych oraz wdrożenia ich do systemów zarządzania jednostki samorządu terytorialnego.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (26)

Strategia Marki, Promocji i Produktu Turystycznego

Dokument przedstawia długookresową koncepcję celów i zadań. Dotyczą one zarówno wykreowania zintegrowanego produktu turystycznego (tj. pomysłu postrzeganego jako kanwa produktu), jego rozwoju, zarządzania nim, a także ideologii i planów działań komunikacyjnych.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (22)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia pozwala na racjonalizacje lokalnej polityki społecznej, określa misje oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizowania ich skutków.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (29)

Obszary Funkcjonalne

Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania grupy jednostek samorządowych, które powinny stanowić przeciwwagę i uzupełnienie regionu. Celem opracowania Obszaru Funkcjonalnego jest stworzenie zintegrowanej oferty bazującej na walorach naturalnych i wykreowanych produktach turystycznych w oparciu o wspólną infrastrukturę.