ODPADY KOMUNALNE I ICH ZAGOSPODAROWANIE

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (6)

Rekultywacja składowisk

Rekultywacja składowisk zapewnienia zagospodarowanie składowisk odpadów komunalnych w instalacje kontrolowane i monitorowane z założeniem maksymalnej eliminacji niekorzystnych dla środowiska emisji. 

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (7)

Zgazowanie odpadów
organicznych

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów dotykających mieszkańców i samorządy jest segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w pełnowartościowy nawóz. Wykorzystanie odpadów jako lokalny substrat energetyczny ze względu na potencjał energetyczny jest dualnym rozwiązaniem, które wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (25)

Zagospodarowanie odpadów
komunalnych

Rosnąca inflacja, wysokie koszty nośników energii i innych czynników kosztotwórczych, zmuszają gminy do zwiększenia działań dotyczących kontroli bieżących kosztów funkcjonowania systemu, tak aby w dłuższej perspektywie nie doprowadzić do destabilizacji budżetu gminy. Aby temu zapobiec należy bardzo rzetelnie podejść do analizy kosztów bieżących oraz prognozy zmiany kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, w latach przyszłych.