ANALIZY FINANSOWE I DOTACJE UE

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (21)

Analiza Efektywności Kosztowej

Analiza dotyczy wyceny oraz przedstawienia projektu kosztów inwestycji. Projekt realizowany jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanym w KPOŚK. Istnieje możliwość składania wniosków bez dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę – wymagany program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (24)

Programy funkcjonalno-użytkowe

Opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i estymowanie potencjalnych kosztów inwestycji. Bardzo często jest to załącznik do wniosków o pozyskanie środków na inwestycje opisanych w projekcie funkcjonalno-użytkowym.

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (1)

Studium wykonalności

Badanie formalne, którego celem jest analiza oraz ocena potencjału badanego projektu. Określa domniemane zagrożenia, mocne oraz słabe strony, a także szans na powodzenie przedsięwzięcia. W rezultacie tworzone jest uzasadnienie celu wykonania. Studium powinno stanowić plan projektu.