OCHRONA WÓD

OCHRONA WÓD

ANALIZY RYZYKA UJĘĆ WODY
STREFY OCHRONNE

Ustawa Prawo Wodne, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. unormowała obowiązek w drodze art. 120 – 132 ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ujęć wody. Art. 133 ust. 3 tejże ustawy, nakłada na właściciela ujęcia wody obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną. Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie.

PLANY BEZPIECZEŃSTWA WODY

Plan Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Plan skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia: ujęcia, urządzenia służące do poboru, magazynowania, uzdatniania oraz ochrony ujęć; działania systemu zaopatrzenia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta. Dobrze wykonany PBW powinien zawierać cząstkowe opracowania dla każdego z ujęć oraz każdej stacji uzdatniania, wchodzących w skład systemu zaopatrzenia w wodę.

KONCEPCJE ZAKŁADU ODZYSKIWANIA WODY

Plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody stanowi podstawę zezwalania na otrzymywanie i dostarczanie na pola odzyskanej wody. Rozwiązanie polega na tym, aby ścieki oczyszczone w oczyszczalniach komunalnych były kierowane na dodatkowy układ kondycjonowania. Jego zadaniem byłoby doprowadzenie do dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych, w zależności od tego, na jakie uprawy woda oczyszczona byłaby kierowana. Rozporządzenie dzieli wodę odzyskana na klasy w zależności od jej wykorzystania i określa dopuszczalne parametry mikrobiologiczne.