FINANSE I ROZWÓJ

FINANSE I ROZWÓJ

ANALIZY FINANSOWE, STUDIUM WYKONALNOŚCI, PFU

Celem analizy finansowej jest ocena ryzyka gospodarczego, sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, efektywności zarządzania finansami, jak i podejmowanych decyzji finansowych.

Istotną rolę w procesie przygotowania inwestycji odgrywa już początkowy etap analiz, którego celem jest identyfikacja możliwości inwestycyjnych oraz określenie zasadności realizacji konkretnej inwestycji. Studium wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko, jak i uniknąć podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych. 

PFU obejmuje opis prac budowlanych, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, materiałowe oraz funkcjonalne.

STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY ROZWOJOWE

Strategie mają za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania, potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomagają w określeniu obszarów, celów oraz działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.

Są to jedne z kluczowych elementów jakie powinna posiadać każda jednostka samorządu terytorialnego. Określają kierunki rozwoju na kolejne lata, strategiczne i szczegółowe plany oraz cele na poziomie lokalnym. 

ANALIZA I AUDYT STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Usługa wsparcia gminy w transformacji w myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Usługa ma na celu pomóc Państwa gminie w osiągnięciu międzynarodowego zobowiązania co do uzyskania 55% poziomu recyklingu do roku 2025 oraz składowania jedynie 10% wytwarzanych odpadów do roku 2035. Osiągnięcie celów nieemisyjnej gospodarki wymaga długofalowej i spójnej strategii transformacji. Stale rosnące koszty gospodarowania odpadami, zmieniające się przepisy, problemy z infrastrukturą, zabezpieczenia roszczeń, problem z zapewnieniem zbytu na frakcje selektywnie zgromadzone, niski stan świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz osiągany niedostateczny poziom recyklingu, powodują znaczny wzrost kosztów obsługi systemu selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami.