Strategie, plany i programy rozwojowe

STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY
ROZWOJOWE

Strategie mają za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania, potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomagają w określeniu obszarów, celów oraz działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.

Są to jedne z kluczowych elementów jakie powinna posiadać każda jednostka samorządu terytorialnego. Określają kierunki rozwoju na kolejne lata, strategiczne i szczegółowe plany oraz cele na poziomie lokalnym. 

W zależności od potrzeb Gminy, dany dokument może dotyczyć:
– działań polityki społeczno-ekonomicznej,
– realizacji polityki ochrony środowiska,
– wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej,
–  ochrony przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu,
– dążenia do realizacji działań poprawiających stan techniczny zabytków nieruchomych oraz utrzymanie ładu przestrzennego,
– wykreowania zintegrowanego produktu turystycznego (tj. pomysłu postrzeganego jako kanwa produktu), jego rozwoju, zarządzania nim, a także ideologii i planów działań komunikacyjnych.