Plany bezpieczeństwa wody

Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest z pewnością skutecznym lecz trudnym do wdrożenia narzędziem. Jego sporządzenie wymaga wiedzy specjalistycznej oraz ciągłej współpracy, gdyż tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Nasz zespół specjalistów posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w dziedzinie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody oraz zagrożeń mogących wpłynąć na jej bezpieczeństwo w całym systemie dostawy. Zapewniamy skuteczną komunikację ze stronami zainteresowanymi. Jesteśmy świadomi potrzeb użytkowników w zakresie jakości wody oraz celów jakości wody, które należy osiągnąć.

 

 

Plan Bezpieczeństwa Wodnego skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia: ujęcia, urządzeń służących do poboru, magazynowania, uzdatniania i dystrybucji wody, ochrony ujęć, działania systemu zaopatrzenia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta. Plan powinien zawierać cząstkowe opracowania dla każdego z ujęć i każdej stacji uzdatniania wchodzących w skład systemu zaopatrzenia w wodę.

Wraz z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowania zawierające ocenę i zarządzanie ryzykiem tj. Plan Bezpieczeństwa Wody, będą obowiązkowe do przeprowadzenia w następujących terminach:

 • ocena i zarządzanie ryzykiem w obszarach zasilania dla punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do dnia 12 lipca 2027 r. z przeglądem w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż sześć lat,
 • ocena i zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia do dnia 12 stycznia 2029 r. z przeglądem w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż sześć lat oraz w razie konieczności aktualizacją,
 • ocenę ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych przeprowadza się do dnia 12 stycznia 2029 r. z przeglądem w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż sześć lat.

Działalność człowieka: rolnictwo, przemysł, gospodarstwa domowe – są w dzisiejszych czasach głównym źródłem zanieczyszczeń wody. W ostatnich latach odpowiednia ocena zagrożeń i gospodarowanie ryzykiem stanowi coraz większe wyzwanie. Tworzy się więc programy, mające na celu minimalizować zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Bezpieczeństwo tych systemów zależy przede wszystkim od wnikliwej identyfikacji potencjalnych zagrożeń i określenia procedur reagowania na nie. Narzędziem, które ma ułatwić to zadanie jest Plan Bezpieczeństwa Wodnego. W Polsce wdrażanie PBW znajduje się w bardzo początkowej fazie. Wiadomym jest że większość wodociągów posiada własne rozwiązania minimalizujące ryzyko, jednak są one w wielu przypadkach ograniczone do uzdatniania i dystrybucji wody. Warto więc zainteresować się sporządzeniem planu, który swym zasięgiem obejmuje cały system zaopatrzenia w wodę, od ujęcia aż do kranów odbiorców. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sporządziła w 2009 roku „Podręcznik opracowania planów bezpieczeństwa wodnego. Zarządzanie ryzykiem krok po kroku – instrukcja dla dostawców wody do spożycia”, który został przetłumaczony na język polski w 2012 roku przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne obejmują procedury i wartości orientacyjne oraz sposoby ich stosowania, problem zagrożeń mikrobiologicznych jak i również klimatycznych, odpowiadających za opady, suszę czy powodzie, mające wpływ na jakość wód. Opracowanie WHO zawiera także informację o substancjach chemicznych w wodzie pitnej, również o tych nie uwzględnianych dotychczas, które poprzez wodę pitną przedostają się do ludzkiego organizmu (np. metale ciężkie, produkty uboczne dezynfekcji).

Zakres opracowania obejmuje:

 • wskazanie podstaw prawnych,
 • określenie potrzeby sporządzenia PBW,
 • charakterystykę obszarów zasilania dla punktów poboru wody,
 • opis systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia,
 • identyfikację zagrożeń i możliwych zdarzeń niebezpiecznych,
 • ocenę ryzyka obejmującą:
  • analizę ryzyka,
  • ewaluację ryzyka,
 • kontrolę ryzyka zawierającą:
  • postanowienia ogólne,
  • identyfikację środków bezpieczeństwa,
  • walidację środków bezpieczeństwa,
  • wdrożenie środków bezpieczeństwa,
  • monitoring środków bezpieczeństwa,
  • działania korygujące,
  • weryfikację procesu zarządzania ryzykiem,
  • dokumentację wyników i ustaleń,
  • przegląd (przegląd wyżej wymienionych kroków zaleca się wykonywać aby zapewnić ich ważność, w odpowiedzi na zachodzące zmiany, np. w systemie zaopatrzenia w wodę, wymaganiach prawnych, specyfikacji technicznej, środowisku, w którym działa dostawca a także w odpowiedzi na incydenty i każde poważne zdarzenia niebezpieczne).

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)