Plany bezpieczeństwa wody

Plan Bezpieczeństwa Wody

Plan Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym zagrożenia dla mieszkańców gmin w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę. Tylko regularnie aktualizowany i kontrolowany PBW będzie efektywny. Plan skupia się na wszystkich elementach łańcucha dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia: ujęcia, urządzenia służące do poboru, magazynowania, uzdatniania oraz ochrony ujęć; działania systemu zaopatrzenia w celu dostarczenia jej do kranu konsumenta. Dobrze wykonany PBW powinien zawierać cząstkowe opracowania dla każdego z ujęć oraz każdej stacji uzdatniania, wchodzących w skład systemu zaopatrzenia w wodę.

Po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przystąpiono do implementacji zapisów Dyrektywy do polskiego systemu prawnego. W tym celu znowelizowana zostanie do końca 2022 roku ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Działalność człowieka: rolnictwo, przemysł, gospodarstwa domowe są w dzisiejszych czasach głównym źródłem zanieczyszczeń wody. W ostatnich latach odpowiednia ocena zagrożeń i gospodarowanie ryzykiem stanowi coraz większe wyzwanie. Tworzy się więc programy, mające na celu minimalizować zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w wodę. Bezpieczeństwo tych systemów zależy przede wszystkim od wnikliwej identyfikacji potencjalnych zagrożeń i określenia procedur reagowania na nie. Narzędziem, które ma ułatwić to zadanie jest Plan Bezpieczeństwa Wodnego. W Polsce wdrażanie PBW znajduje się w bardzo początkowej fazie. Wiadomym jest że większość wodociągów posiada własne rozwiązania minimalizujące ryzyko, jednak są one w wielu przypadkach ograniczone do uzdatniania i dystrybucji wody. Warto więc zainteresować się sporządzeniem planu, który swym zasięgiem obejmuje cały system zaopatrzenia w wodę, od ujęcia aż do kranów odbiorców. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sporządziła w 2009 roku „Podręcznik opracowania planów bezpieczeństwa wodnego. Zarządzanie ryzykiem krok po kroku – instrukcja dla dostawców wody do spożycia”, który został przetłumaczony na język polski w 2012 roku przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne obejmują procedury i wartości orientacyjne oraz sposoby ich stosowania, problem zagrożeń mikrobiologicznych jak i również klimatycznych, odpowiadających za opady, suszę czy powodzie, mające wpływ na jakość wód. 

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

  • Charakterystyka obszarów zasilania dla punktów poboru wody.
  • Opis systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia.
  • Identyfikacja zagrożeń i możliwych zdarzeń niebezpiecznych.
  • Ocena ryzyka obejmująca: analizę ryzyka, ewaluację ryzyka.
  • Kontrola ryzyka zawierająca: postanowienia ogólne, identyfikację środków bezpieczeństwa, walidację środków bezpieczeństwa, wdrożenie środków bezpieczeństwa, monitoring środków bezpieczeństwa, działania korygujące, weryfikację procesu zarządzania ryzykiem, dokumentację wyników i ustaleń.
  • Przegląd (przegląd wyżej wymienionych kroków zaleca się wykonywać aby zapewnić ich ważność, w odpowiedzi na zachodzące zmiany, np. w systemie zaopatrzenia w wodę, wymaganiach prawnych, specyfikacji technicznej; środowisku, w którym działa dostawca, a także w odpowiedzi na incydenty oraz poważne zdarzenia niebezpieczne).
  • Wdrożenie bezpłatnej aplikacji AquaAlert dla opracowanego PBW.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

    Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)