Operaty wodnoprawne

Operaty wodno-prawne

Ingerencja w środowisko jaką jest pobór wód pociąga za sobą cykl obowiązków natury prawnej. Aby móc legalnie pobierać wodę należy uzyskać na to pozwolenie. Operat wodnoprawny jest dokumentem specjalistycznym, który obowiązkowo załącza się do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Każdy operat wodnoprawny składa się z części opisowej oraz graficznej. Jego zadaniem jest uzasadnienie potrzeb wodnych danego użytkownika. Przygotowanie operatu wodnoprawnego powinno być realizowane przez osoby doświadczone i kompetentne, które specjalizują się w zagadnieniach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Sporządzenie takiego dokumentu wymaga również szczegółowej znajomości obowiązujących przepisów prawa wodnego. Nasz zespół specjalistów zajmuje się przygotowaniem kompletnych dokumentacji – operatów wodnoprawnych, stanowiących załączniki do wniosków o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód (np. w przypadku upływu terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia).

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać informacje takie jak:

 • informacje o zakładzie ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • cel i zakres zamierzonego korzystania z wód,
 • informacje na temat stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub urządzeń wodnych,
 • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • wpływ planowanej eksploatacji na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
 • szczegółowy opis urządzeń i instalacji,
 • obowiązki podmiotu wnioskującego o pozwolenie wodnoprawne względem osób trzecich,
 • planowany okres rozruchu oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii,
 • formy ochrony przyrody występujące w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód.

W części graficznej należy przedstawić:

 • plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczeniem projektowanych urządzeń wraz z zasięgiem ich oddziaływania,
 • plan rozmieszczenia urządzeń wodnych,
 • schemat technologiczny urządzeń wodnych,
 • przekroje urządzeń wodnych.