Koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe

Dotychczasowy brak analizy przyczynowo – skutkowej prowadził do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i określania przebiegu kolektorów, niekoniecznie w wyniku determinantów ekonomicznych i technicznych. W rezultacie koncentracja mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej z każdym sprawozdaniem KPOŚK jest coraz gorsza. Na mapach obrazujących obszary koncentracji, samorządy nie umieszczają terenów powodziowych, osuwiskowych i ochrony środowiskowej zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Brak jest również wyraźnie zaznaczanych obszarów o 1 % spadku terenu w kierunku oczyszczalni zbiorowej.

Jednak największym mankamentem wyznaczanych sieci kanalizacyjnych jest brak wariantów technicznych kanalizacji w powiązaniu z determinantami ekonomicznymi. Chociażby w przypadku terenów zagrożenia powodziowego, należy brać pod uwagę całkowity zakaz posadowienia zbiorników ścieków (czyli również kanalizacji grawitacyjnej) i brak energii elektrycznej (odnoszący się do kanalizacji ciśnieniowej). Nie wolno również lokalizować tam PSOŚ oraz IAS. W rezultacie pozostaje wyłącznie kanalizacja podciśnieniowa.

Ocena KE UE dot. spełnienia przez Polskę zapisów dyrektywy ściekowej jest bardzo krytyczna. Dotyczy to 1171 niezgodnych aglomeracji na 1587 ocenianych aglomeracji zawartych w V AKPOŚK. Wiele z nich można w szybkim czasie poprawić i doprecyzować, co spowoduje wycofaniem zastrzeżeń UE.

Po wyznaczeniu „nowych” aglomeracji przez Rady Gmin, pomimo ich pozytywnych uzgodnień przez PGW Wody Polskie na dzień 26 luty 2021 roku 587 aglomeracji dalej łamie dyrektywę ściekową. Narażają się w ten sposób na kary finansowe, a 93 aglomeracje do tego dnia nie podjęły uchwały.

Przygotowanie zarówno opisu aglomeracji na podstawie PFU jak i założeń do przetargu publicznego, urealni zakres ekonomiczny omawianego obszaru. Zapis o konieczności wykonywania PFU jako podstawy zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra GMiŻŚ z dnia 20.07.2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji

PFU powinien zawierać:

 • opracowanie bilansu ścieków w układzie teraźniejszym i perspektywicznym dla poszczególnych miejscowości,
 • opracowanie bilansu ścieków bytowych dla mieszkańców planowanych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji,
 • opracowanie bilansu ścieków przemysłowych,
 • opracowanie bilansu ścieków z instytucji użyteczności publicznej (placówki oświatowe, służba zdrowia, obiekty kultury),
 • bilans ścieków bytowych obsługiwanych przez firmę asenizacyjną,
 • ocena przyjętych założeń ciągu technologicznego oczyszczalni wraz z poszczególnymi el. technologicznymi,
 • ocena istniejącej kanalizacji,
 • propozycje rozwiązania gospodarki ściekowej zbiorowymi systemami kanalizacji:
  • systemy kanalizacji grawitacyjnej,
  • wariant kanalizacji podciśnieniowej,
  • wariant kanalizacji ciśnieniowej,
 • propozycje zbiorowych oczyszczalni ścieków (pow. 5m3 na dobę),
 • propozycje rozwiązania gospodarki ściekowej pojedynczymi systemami (PSOŚ) wraz z lokalizacją,
 • warunki techniczne wykonania kanalizacji oczyszczalni i PSOŚ,
 • warunki prawne wykonania kanalizacji oczyszczalni zbiorowych i PSOŚ,
 • ocena ekonomiczna inwestycji,
 • opracowanie map wysokościowo topograficznych,
 • ocena możliwości rozwoju sieci kanalizacji, analiza ujęć wody i możliwości lokalnych ujęć,
 • wytyczne do weryfikacji planu i obszaru aglomeracji KPOŚK.

Zgodnie z innymi opracowaniami planistycznymi, PFU winno być wykonane w formie opisowej i graficznej na mapach topograficznych w skali 1:10000.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)