Analizy finansowe, studium wykonalności, PFU

ANALIZY FINANSOWE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Analizy finansowe sprawdzają kondycję finansową, jak i rozwój firmy. Celem takiej analizy jest ocena ryzyka gospodarczego, sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, efektywności zarządzania finansami, jak i podejmowanych decyzji finansowych.

Taka analiza stanowi często główne źródło informacji dla właścicieli na temat firmy. Jej znaczenie różni się w zależności od celu i podmiotu, dla którego sporządzana jest analiza.

Analiza finansowa używana jest również do oceny opłacalności projektów oraz przedsięwzięć związanych z nakładem finansowym. Szacowana jest wówczas rentowność oraz zasoby niezbędne do realizacji danego projektu.

Istotną rolę w procesie przygotowania inwestycji odgrywa już początkowy etap analiz, którego celem jest identyfikacja możliwości inwestycyjnych oraz określenie zasadności realizacji konkretnej inwestycji. Studium wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko, jak i uniknąć podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych. Sporządzone studium wskazuje na zasadność realizacji danego przedsięwzięcia, optymalny zakres projektu oraz pokazuje jego wykonalność  w aspekcie prawnym, finansowym, instytucjonalnym i środowiskowym.  

Jednym z ważnych punktów SW jest harmonogram rzeczowy i rzeczowo-finansowy, który w przejrzysty sposób prezentuje przedsięwzięcie rozłożone w czasie.

Cele projektu należy określić jasno, a zaprezentowane wnioski powinny wykazywać zależność i zgodność merytoryczną.

Program funkcjonalno-użytkowy wprowadzono do systemu zamówień publicznych już w 2004 r. wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. PFU obejmuje opis prac budowlanych, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, materiałowe oraz funkcjonalne. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, program funkcjonalno-użytkowany jest wymagany gdy zamierzamy przeprowadzić postępowanie dotyczące zamówienia publicznego obejmujacego:

– sporządzenie projektów budowlanych bądź wykonawczych,

– uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego,

– uzyskanie pozwolenia na budowę,

– wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Wymogi formalne dotyczące zakresu oraz formy PFU zawarto w zapisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.