Analiza ryzyka ujęć wody

Ustawa Prawo Wodne, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. unormowała obowiązek w drodze art. 120 – 132 ustanowienia stref ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ujęć wody. Art. 133 ust. 3 tejże ustawy nakłada na właściciela ujęcia wody obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną,
Obowiązek przeprowadzenia analizy (art. 133 ust. 4, ust. 5) mają:

 • właściciele ujęć wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • także właściciele indywidualnych ujęć wody, jeżeli woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi.

Tak przeprowadzona analiza ryzyka musi być przekazana do właściwego wojewody, a jeżeli wynika z niej konieczność ustanowienia strefy ochrony należy złożyć wniosek wraz z załącznikami wskazany w art. 138 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 133 ust. 2 pkt. 2, w przypadku, gdy właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku o ustanowienie strefy ochrony ujęcia (a z przeprowadzonej analizy wynika konieczność jej ustanowienia) strefę ustanawia z urzędu wojewoda, jednakże koszt takiej formy ustanowienia strefy może być kilkukrotnie wyższy (nie wliczając kary grzywny nałożonej na właściciela ujęcia), a zgodnie z art. 134 ust.1 koszt ustanowienia strefy pokrywa właściciel ujęcia.

ZAKRES USŁUGI:
Opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochrony pośredniej,

 • Analiza ryzyka obejmuje m. in.:
  • charakterystykę hydrogeologiczną obszaru zasobowego, budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne, pionowy czas przesączania zanieczyszczeń informacje o wodach podziemnych i powierzchniowych, opis systemu retencji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz bezpośredniego otoczenia ujęcia,
  • warunki klimatyczne,
  • parametry techniczne ujęcia,
  • jakość badanej wody
  • zagospodarowanie terenu uwzględniające obszary ochrony przyrodniczej, zagrożenia osuwiskowe
   i powodziowe, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami, zidentyfikowane zasoby,
   sytuację demograficzną, a także planowane kierunki zagospodarowania przestrzennego terenu,
  • analizę zagrożeń obejmującą źródła potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, określenie możliwości
   następstw zagrożeń i prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz analizę „ryzyka początkowego” i „ryzyka rezydualnego”,
  • wnioski z przeprowadzonej analizy z propozycją zakazów, nakazów i ograniczeń.

Co ważne, pozwolenia wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania jeżeli nie wykonano lub nie przedłożono analizy ryzyka – art. 415 ust. 8 ustawy Prawo wodne.
Czas na wykonanie analizy został przedłużony ustawą z uwagi na pandemię COVID-19 do dnia 31.12.2022 roku.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)