Analizy ryzyka ujęć wody i strefy ochronne

ANALIZY RYZYKA UJĘĆ WODY

Ustawa Prawo wodne, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. unormowała obowiązek w drodze art. 120 – 132 ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ujęć wody. Art. 133 ust. 3 tejże ustawy, nakłada na właściciela ujęcia wody obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną.

Obowiązek przeprowadzenia analizy (art. 133 ust. 4, ust. 5) mają: właściciele ujęć wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, także właściciele indywidualnych ujęć wody, jeżeli woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzona analiza ryzyka musi być przekazana do właściwego wojewody, a jeżeli wynika z niej konieczność ustanowienia strefy ochrony, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami wskazany w art. 138 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 133 ust. 2 pkt. 2, w przypadku, gdy właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku o ustanowienie strefy ochrony ujęcia (a z przeprowadzonej analizy wynika konieczność jej ustanowienia) strefę ustanawia z urzędu wojewoda, jednakże koszt takiej formy ustanowienia strefy może być kilkukrotnie wyższy (nie wliczając kary grzywny nałożonej na właściciela ujęcia), a zgodnie z art. 134 ust.1 koszt ustanowienia strefy pokrywa właściciel ujęcia.

ZAPEWNIAMY
 • Przygotowanie oraz opiniowanie wniosków o ustanowienie stref
 • Analiza potencjalnych zagrożeń zdrowotnych
 • Opis warunków klimatycznych
 • Opis zagospodarowania terenu
 • Określenie jakości badanej wody
 • Propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z wód na terenie ochrony bezpośredniej i pośredniej
 • Propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów
 • Dodatkowo przygotowanie operatów wodnoprawnych
 • Dodatkowo aneksy do dokumentacji hydrogeologicznej

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)