Szczelny system opłaty GOK?

Prawidłowa realizacja przez gminy powierzonego im zadania utrzymania czystości i porządku wymaga objęcia wszystkich właścicieli na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obligatoryjnego zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli…